132351-004-48510C06
Vùng da đỏ miền Tây Bắc theo bản đồ chính trị ngày nay.  Phần lớn họ sống vùng biển thuộc về tiểu bang Washington và Oregon tại Hoa Kỳ cũng như tỉnh British Columbia của Canada.  Những tên tiếng da đỏ bên trên là tên của tám nhóm người (trong tổng cộng 18 nhóm).  ~ pc Britannica.com

Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #3 -Người da đỏ miền Tây Bắc”