Search

tuannyriver

website & blog of Tuan Hoang, Pepperdine University

Month

July 2016

Five recent articles on Vietnamese history

This summer has been one on Vietnamese history: some for research and some for the sheer pleasure of knowledge.  Before turning to prepping for fall classes, I wish to have one more write-up about several articles read in the last two months.  The focus is Vietnamese history but away from the Vietnam War.  Below, I go over each article in chronological order of their topics.

Continue reading “Five recent articles on Vietnamese history”

My article on reeducation camps and anticommunism

Click here for Lan Chu’s introduction.
Here for Mytoan Nguyen-Akbar’s article.
And here for my article. 

My last post is about a long history article on American Catholicism.  This post is about another long one: my own.  It is published in the Journal of Vietnamese Studies, and the entire issue should come out by the end of the month.

Continue reading “My article on reeducation camps and anticommunism”

Research article on Catholic clergy sexual abuse

The article is accessible at this link, but you’ll need a subscription to Project Muse or institutional access to ACS.

front_cover
pc project muse

Continue reading “Research article on Catholic clergy sexual abuse”

Lịch sử nước Mỹ #7: Người da đỏ thế kỷ 15

Câu đố: Nước Mỹ có 50 tiểu bang.  Bao nhiêu tiểu bang có tên gốc da đỏ?  10 tiểu bang?  15? 20? 25? 30? 40? 

Vào cuối thế kỷ thứ 15, tức thời kỳ Âu Châu thám hiểm đến Bắc Mỹ, thế giới thổ dân da đỏ thay đổi khá nhiều từ hay thế kỷ trước.  Về dân số thì ước tính từ ba đến sáu triệu người trước khi Christopher Columbus và người Âu Châu qua. Còn toàn Tân Thế Giới thì từ 10 đến 20 triệu người. Trên một lục địa lớn lao, người da đỏ có đủ thành phần về cơ sở, tổ chức, kinh tế, v.v.

Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #7: Người da đỏ thế kỷ 15”

Lullaby of Birdland over the years

116255923
pc cdandlp.com

Continue reading “Lullaby of Birdland over the years”

The Vietnamese term huyền thoại

TthachLam
Thạch Lam by the painter Đinh Cường ~ pc phannguyenartist.blogspot.com

Continue reading “The Vietnamese term huyền thoại”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: