Search

tuannyriver

website & blog of Tuan Hoang, Pepperdine University

Month

January 2021

Phỏng vấn về lá cờ VNCH trên BBC Tiếng Việt

Hai hôm trước, Tina Hà Giang tại BBC Vietnamese có phỏng vấn tôi chừng nửa tiếng qua Zoom. Đây là một đoạn ba phút từ cuộc phỏng vấn. Bấm đây đến tiếp nối.

Continue reading “Phỏng vấn về lá cờ VNCH trên BBC Tiếng Việt”

Cờ VNCH trong cuộc biểu tình và bạo động ngày 6 tháng Giêng

Cám ơn báo Tiếng Dân dịch cho bài viết tiếng Anh.

Cờ miền Nam Việt Nam trong cuộc bạo động ở Điện Capitol

Asia Sentinel
Tác giả: Tuấn Hoàng
Jackhammer Nguyễn, biên dịch
9-1-2021

Continue reading “Cờ VNCH trong cuộc biểu tình và bạo động ngày 6 tháng Giêng”

Why were there flags at the rally-turned-riot on January 6?

Continue reading “Why were there flags at the rally-turned-riot on January 6?”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: