Cám ơn báo Tiếng Dân dịch cho bài viết tiếng Anh.

Cờ miền Nam Việt Nam trong cuộc bạo động ở Điện Capitol

Asia Sentinel
Tác giả: Tuấn Hoàng
Jackhammer Nguyễn, biên dịch
9-1-2021

Continue reading “Cờ VNCH trong cuộc biểu tình và bạo động ngày 6 tháng Giêng”