Search

tuannyriver

website & blog of Tuan Hoang, Pepperdine University

Category

Kinh Điển

Kinh Điển: Rousseau và lý thuyết loài người trong Luận Về Bất Bình Đẳng

Ở Sài Gòn trước 1975 có trường trung học Lycée Jean-Jacques Rousseau. Trường này nguồn gốc tên Collège Chasseloup Laubat, sau 1954 qua tên Rousseau, rồi đến 1967 đổi thành Trung Học Lê Quý Đôn.  Các tên này thể hiện thay đổi chính trị và học vấn thời đó.  Tên Chasseloup Laubat vào thời thuộc địa. Tên Rousseau thì vào thời miền nam độc lập, nhưng phần lớn giáo sư còn là người Pháp cũng như chương trình học còn nặng theo lối Pháp. (Tấm hình hai lá cờ biểu tượng cho thời gian chuyển tiếp này.)  Rồi qua tên Lê Quý Đôn khi học đường nặng về chương trình Việt. Trường vẫn giữ tên Lê Quý Đôn sau 1975 và đến bây giờ.

Continue reading “Kinh Điển: Rousseau và lý thuyết loài người trong Luận Về Bất Bình Đẳng”

My students on Christine de Pizan & Julian of Norwich & St. Perpetua

This student had done an art recreation of Julius Caesar for Great Books I during Fall 2021. This semester she recreated this painting of a late-medieval woman, reproduced on the cover of an Oxford’s World Classics edition of Revelations of Divine Love
Continue reading “My students on Christine de Pizan & Julian of Norwich & St. Perpetua”

Kinh Điển: Trường Ca Thiên Đường Đã Mất của Thi Sĩ Milton

Sa Tăng lấy dặng con rắt dụ Evà ăn trái cấm – hình của thi sĩ William Blake
Continue reading “Kinh Điển: Trường Ca Thiên Đường Đã Mất của Thi Sĩ Milton”

Letter essays from my students on Austen’s Persuasion

An illustration from an edition of Austen’s novels and letters published in 1906.
Continue reading “Letter essays from my students on Austen’s Persuasion”

Kinh điển: Hài kịch Lão Lừa Tartuffe của Molière

Vở kịch trình bày bởi công ty South Coast Repertory ở Quận Cam, Nam Cali năm 2014.
Continue reading “Kinh điển: Hài kịch Lão Lừa Tartuffe của Molière”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: