Search

tuannyriver

website & blog of Tuan Hoang, Pepperdine University

Author

tuannyriver

Kinh Điển: Rousseau và lý thuyết loài người trong Luận Về Bất Bình Đẳng

Ở Sài Gòn trước 1975 có trường trung học Lycée Jean-Jacques Rousseau. Trường này nguồn gốc tên Collège Chasseloup Laubat, sau 1954 qua tên Rousseau, rồi đến 1967 đổi thành Trung Học Lê Quý Đôn.  Các tên này thể hiện thay đổi chính trị và học vấn thời đó.  Tên Chasseloup Laubat vào thời thuộc địa. Tên Rousseau thì vào thời miền nam độc lập, nhưng phần lớn giáo sư còn là người Pháp cũng như chương trình học còn nặng theo lối Pháp. (Tấm hình hai lá cờ biểu tượng cho thời gian chuyển tiếp này.)  Rồi qua tên Lê Quý Đôn khi học đường nặng về chương trình Việt. Trường vẫn giữ tên Lê Quý Đôn sau 1975 và đến bây giờ.

Continue reading “Kinh Điển: Rousseau và lý thuyết loài người trong Luận Về Bất Bình Đẳng”

A lot of fiction in my classes this fall

It’s still a week until June yet I’ve completed all syllabi for the fall. It’s the earliest ever that I’ve done, all the more surprising because I will have three different courses rather than the usual two preps. True, I’d taught them before: Great Books I for four times; Great Books V: Special Topics for the first time this past semester; and the first-year seminar (FYS) Asian Immigrants in America three years ago. However, I have overhauled the last two courses so much that they are virtually new ones. The biggest difference has to do with reading lists. While Great Books I remains largely the same, Great Books V sees a list of mostly new readings and the FYS has an entirely new list.

Continue reading “A lot of fiction in my classes this fall”

My students on Christine de Pizan & Julian of Norwich & St. Perpetua

This student had done an art recreation of Julius Caesar for Great Books I during Fall 2021. This semester she recreated this painting of a late-medieval woman, reproduced on the cover of an Oxford’s World Classics edition of Revelations of Divine Love
Continue reading “My students on Christine de Pizan & Julian of Norwich & St. Perpetua”

Interviewing Vietnam Studies scholars: Giang Nguyen-Thu on post-reform television

The following email interview took place over the last six months. It began shortly after the Journal of Asian Studies published my review of the monograph by Dr. Giang Nguyen-Thu (Nguyễn Thu Giang): Television in Post-Reform Vietnam: Nation, Media, Market (Routledge, 2019). Please click here to read the review. The photos below were provided by Dr. Nguyen-Thu.

Continue reading “Interviewing Vietnam Studies scholars: Giang Nguyen-Thu on post-reform television”

Kinh Điển: Trường Ca Thiên Đường Đã Mất của Thi Sĩ Milton

Sa Tăng lấy dặng con rắt dụ Evà ăn trái cấm – hình của thi sĩ William Blake
Continue reading “Kinh Điển: Trường Ca Thiên Đường Đã Mất của Thi Sĩ Milton”

Mental illness, racism, guns: the Stockton shooting of Asian schoolchildren in 1989

Continue reading “Mental illness, racism, guns: the Stockton shooting of Asian schoolchildren in 1989”

Course evaluations on small groups & office hours during Zoom instruction

Thus far I’ve taught six classes (four preps) fully online: two over last summer and four over the fall semester. Because creating community in the classroom is central to my teaching philosophy, the following student comment was the most pleasing among the evals of six courses: “Even over Zoom he is able to create a community-feel in our Great Books class.”

Continue reading “Course evaluations on small groups & office hours during Zoom instruction”

Phỏng vấn về lá cờ VNCH trên BBC Tiếng Việt

Hai hôm trước, Tina Hà Giang tại BBC Vietnamese có phỏng vấn tôi chừng nửa tiếng qua Zoom. Đây là một đoạn ba phút từ cuộc phỏng vấn. Bấm đây đến tiếp nối.

Continue reading “Phỏng vấn về lá cờ VNCH trên BBC Tiếng Việt”

Cờ VNCH trong cuộc biểu tình và bạo động ngày 6 tháng Giêng

Cám ơn báo Tiếng Dân dịch cho bài viết tiếng Anh.

Cờ miền Nam Việt Nam trong cuộc bạo động ở Điện Capitol

Asia Sentinel
Tác giả: Tuấn Hoàng
Jackhammer Nguyễn, biên dịch
9-1-2021

Continue reading “Cờ VNCH trong cuộc biểu tình và bạo động ngày 6 tháng Giêng”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: